برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با حضور مجید کیانی، شاهین فرهت و محمد سعید شریفیانکیوان رحیمی | موسیقی ما