برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی
در پی دیدار معاون امور هنری و سرپرست فرهنگستان هنر
با صدور حکمی از سوی سرپرست این فرهنگستانعلیرضا اسماعیلی | موسیقی ما