برنامه یاد بعضی نفرات
 
در دومین اقدام کمپین «هنر برای همه» برای حمایت از هنرمندان بومیشاهو دالاهو | موسیقی ما