برنامه یاد بعضی نفرات
 
اولین پرفورمنس این گروه با برداشتی از نمایشنامه «برتولت برشت» برگزار می‌شودبهمن چکاد | موسیقی ما