برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با حضور نمایندگان ایران، اسپانیا و پرتغال در «گروه بی»ساز باز | موسیقی ما