برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور امیر اشرف آریان‌پور، حسن ریاحی و مجید انتظامیمجید فروغی | موسیقی ما