برنامه یاد بعضی نفرات
 
14 تیر و در اولین برنامه «شب شنیدن»آنه مراد رستگاری | موسیقی ما