برنامه یاد بعضی نفرات
 
خواننده‌ای که با خواندن در کوه صدای‌ش آسیب دید
درباره آواز و صداسازی و لزوم درک فردیت در خوانندگیصداسازی | موسیقی ما