بنیاد کودک
با همراهی گروه نمایشی چامه صورت می‌گیردنمایش منیژه | موسیقی ما