برنامه یاد بعضی نفرات
 
امروز و با دبیری هوشنگ جاویدجشنواره آوای وحدت غرب کشور | موسیقی ما