برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیبهمن نامور مطلق | موسیقی ما