برنامه یاد بعضی نفرات
 
پس از همکاری موفق با «جواد افشار» در مجموعه «برادر»جواد افشار | موسیقی ما