برنامه یاد بعضی نفرات
 
زیر نظر پروفسور «هاروتیون آرزمونیان» رهبر دائم اپرای ملی ایروانهاروتیون آرزمونیان | موسیقی ما