برنامه یاد بعضی نفرات
 
مدیرعاملان نهادهای صنفی هنرمندان از تبعاتِ اخذ مالیات از هنرمندان گفتندامیر راد | موسیقی ما