مرتضی سلمانی
Morteza Salmani
تک قطعه‌ها 
[ علی میرمحمدی ], [ مجید شعبانی ], [ مرتضی سلمانی ]
ویدیو‌ها 
[ علی میرمحمدی ], [ مجید شعبانی ], [ مرتضی سلمانی ]دانلود مرتضی سلمانی | موسیقی ما