مرتضی تقی زاده
آثار این هنرمند 
[ امیر کیوند ]
[ فریدون آسرایی ]
[ مرتضی محمدی ]
[ مرتضی محمدی ]دانلود مرتضی تقی زاده | موسیقی ما