حامد جاودان فرد
تنظیم کننده
Hamed Javedan Fard
Music Arranger
تک قطعه‌ها 
[ وحید عزیزی ], [ حامد جاودان فرد ]
سایر آثار این هنرمند 
[ تقی شکری ]
[ وحید عزیزی ], [ حامد جاودان فرد ]
[ وحید عزیزی ]
[ وحید عزیزی ]دانلود حامد جاودان فرد | موسیقی ما