علی تاجیک
آثار این هنرمند 
[ علی تیرمایه ]
[ فریدون آسرایی ]دانلود علی تاجیک | موسیقی ما