کنسرت آنلاین نوروزخانه تیوانوا موسیقی ما تیوا رحیم شهریاری
 
کاشکی - محمد معتمدی و میدیا فرج نژاد
تاکید معاون هنری وزارت ارشاد به همدلی و گفت‌وگو
معاون امور هنری از سومین نمایشگاه سازخانه دیدار کرد