با همکاری کریستف رضاعی و احسان گودرزی:
«اتاق» اثر جدید شهریار صیقلانی و حمزه یگانه منتشر شد