با تاکید بر صداها و شعرهای ناشناخته
باحضور ستاره های عرصه نوازندگی؛