فرهاد فروتنی - بچگیام
یکشنبه ششم بهمن‌ماه و با عنوان «خاطرات بغدادیه»