امیر بهاری تاریخ موسیقی در سینمای ایران را بررسی می‌کند