از هوشنگ کامکار و لوریس چکناواریان تا هوشنگ استوار