با اهدای پارتیتور این اثر از سوی «اسوالدو گُلیجُف»