دومین تک آهنگ از آلبومی الکتروآکوستیک
نگاهی به چند قطعه در جریان فرعی موسیقی - ۱