فقدان هنرمندی که در هنرش معرفت جلوه داشت
در جلسه‌ی نمایندگان مدیران آموزشگاه‌های آزاد هنری با مدیر کل موسیقی بیان شد