کنسرت آنلاین نوروزخانه تیوانوا موسیقی ما تیوا رحیم شهریاری
 
کاشکی - محمد معتمدی و میدیا فرج نژاد
با پژوهش و بازسازی و اجرای «زمان خیری» و تمبک «محمدرضا شرایلی»