کتاب «چون بوی تلخ خوش کندر» اثر «وحید کهندل» منتشر شد