با اجرای ارکستر فیلارمونیک پاریس
با همراهی ارکستر فیلارمونیک پاریس