یادمان یکی از تنها وارثان شیوه خوانندگی بنان در نیاوران برگزار شد