کار مشترک گروه بعد از دو دهه، در عید نوروز پخش می‌شود