با بازخوانی «سنگ قبر آرزو»ی آرتوش و تنظیم «فرهاد اسعدیان»