فرهاد فروتنی - بچگیام
با تاکید بر صداها و شعرهای ناشناخته
با همکاری علی بختیار و موسسه آوای باربد
نشست خبری رونمایی آلبوم راه بی‌‌‌نهایت برگزار شد؛