یادداشتی به بهانه تأخیر در تحقق وعده پرداخت حق بیمه هنرمندان
پیشنهادی به معاونت هنری و دفتر موسیقی وزارت ارشاد
دعوت به یک رویداد مشارکتیِ پژوهشی و راهبردی
آسیب‌شناسی کمپین‌های حمایت از هنرمندان
نگاهی به وضعیت موسیقی مقامی و نواحی در این روزگار