با هدف همکاری و مشارکت برای بهره‌گیری از هنر موسیقی اصیل صورت گرفت