بخش دستگاهی جشنواره‌ی موسیقی جوانان با سنتورنوازان پایان یافت
در سومین روز جشنواره ملی موسیقی جوان مطرح شد
با کوشش مینا افتاده و تنظیم رامتین نظری‌جو