گفت‌وگو آهنگساز پوئم سمفونی تختی؛
با آهنگسازی «پوریا خادم»، رهبری «علی رهبری» و خوانندگی «محمد معتمدی»؛
با آهنگسازی «پوریا خادم»، رهبری «علی رهبری» و خوانندگی «محمد معتمدی»