پس از همکاری موفق با «جواد افشار» در مجموعه «برادر»