علی بابایی
آثار این هنرمند 
[ محسن بزرگی ]
[ علی قاسمی ]